Profesionální předseda společenství vlastníků

Zajišťujeme funkci profesionálního předsedy pro společenství vlastníků kde není z řad členů zájemce o vykonávání této funkce a nebo vlastníci požadují zajištění této funkce profesionálem se znalostí veškerých odborných a legislativních záležitostí. Máme několikaleté zkušenosti se správou nemovitostí a vedením účetnictví. Jsme schopni profesionálně zajistit chod SVJ včetně zajištění správy a vedení účetnictví. Máme vlastní hlasovací software pro sčítání hlasů na shromáždění vlastníků. Pro společenství vlastníků v rámci funkce předsedy SVJ vedeme webové stránky s přehlednými informacemi pro členy SVJ.


Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

Nejprve je třeba upravit stanovy SVJ, aby umožnily volbu jednočlenného statutárního orgánu a současně neomezovaly, aby členem statutárního orgánu mohl být jen vlastník. Běžné stanovy obsahují ustanovení o kolektivním statutárním orgánu - výboru. Nové stanovy však namísto výboru musí stanovit jednočlenný stautární orgán - předsedu. Následně je třeba v souladu se stanovami svolat shromáždění vlastníků s body programu "změna stanov>" a ">volba předsedy SVJ". Na usnášeníschopném shromáždění vlastníků je pak třeba přijmout nové stanovy a schválit osobu předsedy SVJ.


Činosti, které zajišťujeme při výkonu funkce předsedy SVJ

 • zajišťujeme plnění veškerých zákonných povinnstí,
 • vedeme webové stránky SVJ s informacemi o chodu SVJ a účetními výstupy pro členy SVJ,
 • zajišťujeme svolání a řízení shromáždění SVJ,
 • zajišťujeme prezenci a sčítání hlasů na shromáždění vlastníků vlastním softwarem,
 • zhotovujeme zápisy ze shromáždění vlastníků,
 • optimalizujeme a kontrolujeme náklady,
 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ,
 • plníme usnesení shromáždění vlastníků,
 • uzavíráme smlouvy a kontrolujeme plnění závazků společenství plynoucích ze smluv,
 • vedeme a aktualizujeme přehled vlastníků jednotek včetně příslušných kontaktů,
 • jednáme s úřady a dodavateli služeb,
 • navrhujeme úpravy záloh na služby a způsob rozúčtování záloh za služby na jednotlivé vlastníky
 • kontrolujeme vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek,
 • spolupracujeme se správcem a kontrolujeme jeho činnost,
 • kontrolujeme objekt a vznášíme požadavky na opravy vůči správcovské společnosti,
 • spolupracujeme s účetní společností ve věcech vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství a provádíme kontrolu vedení účetnictví,
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků,

Další služby

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Prohlášení vlastníka

>> Optimalizace cen

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Pracovní dobaPracovní doba správy nemovitostí

Pondělí až Čtvrtek 8-17hod
Pátek 8-14:30hod

V případě havárie mimo pracovní dobu správce volejte tel. 241 414 141

Správu zajišťujeme pro společenství vlastníků i bytová družstva. Pro domy malé i velké. V Praze i mimo Prahu.